CATEGORY HiHi Jets

HiHi Jets,日本男子组合,日本杰尼斯事务所旗下Jr组合,由高桥优斗、井上瑞稀、桥本凉、猪狩苍弥、作间龙斗组成。